Mfast Data Analyst 2022-09-01

Đề bài vòng 1 cho vị trí data analyst ở mfast. JD.

Tóm tắt yêu cầu

Input: file data.xlsx, visitor_info.csv, challenge.pdf

data.xlsx: thông tin đơn hàng gồm mã định danh của khách, số lượng đơn hàng đã đặt và ngày đơn hàng được thực hiện

 • visitor_id: mã định danh của khách hàng
 • bảng dữ liệu đầu vào của đề bài ở dạng bảng pivot

visitor_info.csv: thông tin khách hàng

 • create_date: ngày ghi nhận lượt ghé thăm của khách hàng
 • visitor_id: mã định danh của khách hàng
 • gender: thông tin giới tính của khách
 • age: tuổi của khách
 • visitor_source: ghi nhận kênh tiếp cận mà khách đã dùng

challenge.pdf: mô tả tình huống và các yêu cầu

 • A: lọc ra tập khách hàng thỏa mãn 2 điều kiện:
  • tiếp cận với cty qua kênh cửa hàng
  • đã có thực hiện đơn hàng
  • từ tập khách hàng này, tính xem số khách nữ chiếm bao nhiêu %?
 • B: làm 1 dashboard thể hiện được:
  • số lượng đơn hàng theo tuần, sự thay đổi của số lượng đơn hàng theo thời gian
  • dự báo số lượng đơn hàng tới cuối tháng
  • so sánh số lượng dự báo với số lượng do phòng kinh doanh đề xuất
 • C: làm 1 dashboard thể hiện được:
  • tỉ lệ chuyển đổi, theo ngày. Nhằm đánh giá nhận định “khách nào có ghé vào thì cũng mua hàng hết”
  • tỉ lệ giữ chân khách hàng

Hướng giải quyết

Sơ chế, làm sạch dữ liệu

file data.xlsx:

 • loại bỏ hàng header nội dung hướng dẫn
 • chuyển đổi sang định dạng csv
 • chuyển các dữ liệu bảng sang dạng unpivot 1

file visitor_info.csv:

 • Sửa lỗi chính tả trong cột visitor_source từ “Cừa hàng” thành “Cửa hàng”

Import 2 file dữ liệu csv trên vào Power BI để thực hiện việc làm báo cáo và minh họa dữ liệu.

Data model

 • fOrder: fact table, measure orders
  • visitor_id: data type: text
  • order_date: data type: date
  • order_quantity: data type: integer
 • dVisitor: dimension table, depict customers
  • create_date: data type: date
  • visitor_id: data type: text
  • gender: data type: text
  • age: data type: integer
  • visitor_source: data type: text
 • dDate: dimension table, depict dates

Làm báo cáo và minh họa dữ liệu


Tags

 1. topic.data
 2. cat.tut

Footnotes

 1. microsoft | Unpivot columns (Power Query)˄