Reading 2021-11-19

Metadata

Notes from reading

Theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp được định nghĩa theo quy định hiện hành là người

  • có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc
  • cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng; hoặc
  • cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng.

ref: Investopedia Who Qualifies to Be an Accredited Investor?

The SEC defines an accredited investor as either:

  1. an individual with gross income exceeding $200,000 in each of the two most recent years or joint income with a spouse or partner exceeding $300,000 for those years and a reasonable expectation of the same income level in the current year.
  2. a person whose individual net worth, or joint net worth with that person's spouse or partner, exceeds $1,000,000, excluding the person's primary residence.