• Số ký hiệu: 50/2017/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2017-05-15
  • Ngày có hiệu lực: 2017-07-01
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks