CitaDAO - Tokenized Real Estate

CitaDAO aims to be a marketplace for tokenized real estate.

How does CitaDAO work?

ref: citadao

howitwork

 • Property (real estate) owners can use the CitaDAO platform to list their real estate in a process called, Introducing Real Estate On-chain (IRO), and receive the proceeds in their ERC20 wallet. Property owners have the flexibility of offering up fractional shares of their real estate as they wish, and ERC20 tokens will be minted to represent the right to redeem the title deed
 • Token buyers can acquire Real Estate Tokens (RET) representing the right to redeem the legal title of the underlying real estate listed. The token holder also has the ability to redeem the property outright and have the property be transferred to them. RET can also be traded for other valuable cryptocurrencies via DeFi Automated Market Makers, and can be staked in Liquidity Pools to earn CitaDAO governance tokens, KNIGHT as rewards. KNIGHT token holders will determine how the platform is operated through governance votes.

Introducing Real Estate On-chain (IRO) process

ref: citadao

iro-process

 • Introducing Real Estate On-chain (IRO) is the process where the community determines the type of Real Estate to be tokenized. Every Real Estate will need to go through the IRO process, and only properties with sufficient commitment from the community will be tokenized.
 • Community members commit their Stablecoins to the IRO. Every IRO will have a Softcap and a Hardcap
  • The Softcap is the minimum amount of commitment needed for the IRO to be successful
   • If the target (Softcap) is reached, members will receive Real Estate Tokens (RET), an ERC20 token with the right to buyout all other RET holders to redeem the underlying title deed, and their share of the IRO reward
   • If the target (Softcap) is not reached, the Stablecoins will be refunded and no reward will be distributed
  • The Hardcap is the maximum amount of commitment that an IRO can take in.

What is IRO rewards?

ref: citadao

 • IRO rewards are Stablecoin (USDC) rewards provided by landlords to incentivise participation in the IRO and making it a successful one. Rewards vary across different IROs at the discretion of the landlord who lists the property
  • If the IRO is successful, everyone who committed to the IRO will be able to claim their share of the IRO reward and the Real Estate Tokens (RET)

How are IRO Rewards calculated?

 • Stakers receive a daily reward in return for locking up liquidity during the IRO period. Once committed, stakers cannot withdraw their Stablecoins for the entire IRO period
 • Stakers will be able to claim their reward and RET only after a successful IRO.
 • Read here for an example of daily IRO reward distribution

iro-daily-rewards

The outcome of an IRO

ref: citadao

 • IRO Succeeded
  • If the IRO secures sufficient commitment from the community during the IRO period, the Real Estate will be tokenized by the community
  • Stakers will be able to claim the ERC20 Real Estate Tokens (RET) and the IRO reward for locking up their liquidity. iro-success
 • IRO Failed
  • In the event the IRO does not secure sufficient commitment, the community will be able to claim their staked liquidity
  • The reward pool will NOT be distributed to the stakers, and the Real Estate will not be tokenized.

What happens after an IRO?

ref: citadao

The property will undergo a traditional conveyancing transaction to transfer the title from the existing landlord into a Special Purpose Vehicle (SPV). A SPV Director will be appointed to manage the SPV and a property manager from an established firm will manage the property.

Buyout protocol

ref: citadao

buyout

 • To initiate the buyout protocol, a RET holder must possess a minimum of 30% of the total RET and deposit that into the buyout contract.
  • He will then have to determine a buyout price by proposing a price per token. The initiator has to commit Stablecoins at the full price of all outstanding tokens into the buyout contract.
 • After the buyout is initiated, other RET holders can initiate a counterclaim. If no counterclaim is initiated, the buyout will be successful.
  • Counterclaims allow the initiator's tokens to be bought at the same price (the buyout price per token which the initiator set)
  • RET holders will contribute to a common counterclaim pool with Stablecoins
  • If the pool exceeds the value of the initiator's RET at the set price per token, the buyout fails. RET holders who contributed to the counterclaim pool can buy the initiator's RET at the set price.
 • Buyout Outcomes
  • Should the buyout succeed, the initiator receives the property NFT and other RET holders can exchange their RET for Stablecoins in the buyout contract
  • If the buyout is not successful, the initiator loses their RET to the rest of the RET holders who contributed Stablecoins to the counterclaim pool at the buyout price. The initiator can reclaim the Stablecoins that they committed to the buyout contract as well as the Stablecoins received from selling their RET to the other RET holders.

After the buyout process, the buyer can use the NFT to redeem the underlying title deed. 1

CitaDAO's Primitives

ref: citadao

 • Reverse Mortgage Services
  • Real Estate Tokens (RET) can be collateralized in lending protocols to borrow other Digital Assets, unlocking potentially new strategies on-chain for the crypto native given RET low correlation with other Digital Asset classes.
 • Development Rights
  • Participants in a Development DAO can initiate proposals to enhance Real Estate values via redevelopment proposals
 • Asset Management Rights
  • Separate DAOs can be formed to perform specific tasks related to the physical assets. For example, RET can be staked for Asset Management DAO tokens to utilize the property. Such utility may include the use of co-working, co-living, co-retail spaces in the property.

My thoughts

Discussion from fb

 • Đọc qua các bài báo mà bạn dẫn link, mình đang hiểu là CitaDao thực hiện việc chứng khoán hoá bất động sản dưới dạng token, thay vì dưới dạng cổ phiếu như các doanh nghiệp REIT trong tài chính truyền thống. Như vậy, ưu điểm cũng như giới hạn hiện tại của CitaDao so với các cổ phiếu REIT là gì?
 • Ở Vietnam có Infina cũng đang thực hiện việc cổ phần hoá các dự án bất động sản dưới dạng token và bán token này cho người dùng cuối. Nhưng vì Vn chưa có khung pháp lý cho các cty dạng REIT, cũng như chưa cho phép nhiều người cùng sở hữu bất động sản, nên Infina đang tạm lách luật bằng cách vừa bán token, vừa kèm theo việc ký hợp đồng cam kết đầu tư chung giữa người dùng và Infina để hợp pháp hoá giao dịch mua bán token này. Nếu có thể, mình mong được nghe thêm về khung pháp lý của CitaDao. Khi nắm giữ token của 1 dự án bất động sản thì người dùng phải đối mặt với những rủi ro gì?
 • việc sở hữu cổ phần của 1 dự án bất động sản dưới dạng token như vậy thì được xem là 1/ sở hữu 1 phần bất động sản (kèm theo quyền mua/bán được đánh trọng số theo lượng cổ phần, và quyền bỏ phiếu biểu quyết theo cơ chế quản trị của DAO) 2/ hay chỉ là quyền hưởng chênh lệch giá khi giá trị bất động sản thay đổi (tương tự như mua các hợp đồng chênh lệch giá - CFD - trong tài chính truyền thống).
  • CitaDAO ko nói rõ họ được đảm bảo pháp lý bởi cơ quan chính phủ nào
   • Như PAX Gold (PAXG) thì được bị kiểm soát bởi New York State Department of Financial Services. Người mua PAXG được đảm bảo sở hữu token, đồng nghĩa với sở hữu vàng vật chất.
  • còn với CitaDAO thì đứng tên sở hữu bất động sản là SPV được lập bởi CitaDAO 1. Người mua các token RET chỉ có quyền nhận cổ tức (tiền thuê nhà), quyền bán lại token cho người mua khác. Người sở hữu token chỉ có quyền sở hữu bất động sản khi họ kích hoạt quy trình mua lại toàn bộ cổ phần từ những người khác đang nắm giữ token (buyout protocol). Điều này khiến người dùng sở hữu token sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi CitaDAO mất thanh khoản hoặc giải thể. CitaDAO cần giải thích rõ hơn về khung đánh giá rủi ro (risk framework) cho người dùng cuối.

Tags

 1. topic.cryptoasset

Footnotes

 1. https://docs.citadao.io/translation/vn/hoi-dap#ai-se-la-nguoi-so-huu-sau-khi-bat-dong-san-duoc-hoa˄