Reading 2021-11-19

Metadata

  • Ref:: FiinRatings Insight #2
  • Title:: Phương pháp xếp hạng nhà phát hành của FiinRatings
  • Author:: Khối Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm (FiinRatings), FiinGroup
  • Year of publication:: 2021
  • Category:: Blog
  • Topic:: #topic.investment

Notes from reading

FiinRatings đưa ra ý kiến độc lập về mức độ tín nhiệm tổng thể của tổ chức

ref: FiinRatings Insight #2, page 35 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của FiinRatings Fig.1. Phương pháp luận của FiinRatings

ref: FiinRatings Insight #2, page 38 Thang điểm xếp hạng của FiinRatings Fig.2. Thang điểm xếp hạng của FiinRatings