Reading 2021-11-27

Metadata

Notes from reading

Tìm hiểu DeFi - Tại sao cần nó? --> pdf page 20s