Reading 2021-07-12

Metadata

Notes from reading

Key takeaway:

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

 • Thuế thu nhập cá nhân đối với lợi nhuận được chia
  • 5% trên lợi nhuận được chia
  • hoặc 5% trên giá trị gia tăng của tài sản được chia so với mệnh giá khi Quỹ bị thanh lý hay giải thể.
 • Thuế thu nhập trên thu nhập từ bán lại Chứng chỉ quỹ:
  • số thuế phải nộp được xác định bằng 0.1% tổng giá trị Chứng chỉ quỹ bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.

Details:

Thuế phát sinh khi nhà đầu tư thực hiện:

 • Giao dịch trả cổ tức cho nhà đầu tư
 • Giao dịch hoán đổi lại chứng chỉ quỹ

Thuế đối với giao dịch trả cổ tức

Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư, Quỹ phải tuân thủ theo quy định khấu trừ và nộp thuế theo

do Bộ Tài chính ban hành và

của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ chức đầu tư

Theo đó,

 • khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư là doanh nghiệp, công ty quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 20% số cổ tức được chi trả
 • Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư là cá nhân, công ty quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân bằng 5% số cổ tức được chi trả

Thuế đối với giao dịch hoán đổi lại chứng chỉ quỹ

Công ty quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch hoán đổi lại chứng chỉ quỹ từ

Mức thuế áp dụng là 0.1% trên giá trị chuyển nhượng.

Công ty quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư là tổ chức trong nước. Các nhà đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh từ giao dịch hoán đổi lại này.


Backlinks