• Số ký hiệu: 48/2019/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
  • Ngày ban hành: 2019-08-08
  • Ngày có hiệu lực: 2019-10-10
  • Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực

Nội dung: Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Xem văn bản gốc tại link


Backlinks