Reading 2021-07-24

Metadata

  • Ref:: Thông tư số 48/2019/TT-BTC
  • Title:: Mức trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán
  • Author::
  • Year of publication:: 2019
  • Category:: Government publication
  • Topic::

Notes from reading

Theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC:

Thời gian quá hạnMức trích dự phòng
Từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm30%
Từ 01 năm đến dưới 02 năm50%
Từ 02 năm đến dưới 03 năm70%
Từ 03 năm trở lên100%